Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez przedsiębiorcę Macieja Urbaniaka przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Antica, ul. Sadowa 21, 61-657 Poznań – organizatora Targów Ślubnych Wielkiej Poznańskiej Gali Ślubnej, danych osobowych:

  • pracowników, stażystów lub współpracowników, kontrahentów
  • innych osób kontaktujących się z firmą Antica (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się firma Antica (telefonicznie oraz mailowo)
  • uczestnicy wydarzeń organizowanych przez firmę Antica, w szczególności Targi Ślubne – Wielka Poznańską Galę Ślubną
  • kandydatów do pracy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się
z firmą Antica (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób,
z którymi kontaktuje się firma Antica (telefonicznie oraz mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem /współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli telefonicznie lub mailowo kontaktujemy się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorca Maciej Urbaniak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Antica, ul. Sadowa 21, 61-657 Poznań. Z ADO możesz skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań
– przez e-mail: info@magazynslubny.pl
– telefonicznie: (+48) 668 768 548

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
ADO będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
• Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi prawno -księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami: listownie: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, mailowo: info@magazynslubny.pl, lub telefonicznie: 668 768 548


Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.


Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez firmę Antica

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przez Macieja Urbaniaka przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Antica, ul. Sadowa 21, 61-657 Poznań (dalej: ADO). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań
– przez e-mail: info@magazynslubny.pl
– telefonicznie: (+48) 668 768 548

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię do udziału w wydarzeniu, umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia, bilety itd., zrealizować umowę sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników, jak i umowa sprzedaży.
3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu.
4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, usługi prawno -księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami listownie: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, mailowo: info@magazynslubny.pl, lub telefonicznie: 668 768 548.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

1. Administrator danych osobowych

Antica Maciej Urbaniak, ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr NIP: 778-109-57-07, REGON: 634388447 reprezentowana przez Właściciela Macieja Urbaniaka, zwanego dalej ADO.
Możesz się z ADO skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań
– przez e-mail: info@magazynslubny.pl
– telefonicznie: (+48) 668 768 548

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla ADO u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym ADO będzie przetwarzać Twoje dane, aby:
• kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
• przekazywać inne informacje o działalności ADO i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
• bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. usługi IT, usługi prawno -księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z ADO skontaktuj się z nami listownie: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, mailowo: info@magazynslubny.pl, lub telefonicznie: 668 768 548.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kandydaci do pracy

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Antica Maciej Urbaniak, ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, (dalej: ADO). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań
– przez e-mail: info@magazynslubny.pl
– telefonicznie: (+48) 668 768 548

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
• ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
• ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
• wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia telefon lub e-mail do korespondencji.
• Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
• Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.
4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, usług księgowo – prawnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na 

Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora.

Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami skontaktuj się z nami listownie: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, mailowo: info@magazynslubny.pl, lub telefonicznie: 668 768 548.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia listownie: ul Sadowa 21, 60-657 Poznań, na adres e-mail: info@magazynslubny.pl, lub telefonicznie: 668 768 548.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.